ទំនាក់ទំនង

Address

Mao Tse Toung Blvd, Kim Hap Building (2nd Floor), Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Contact Details

Working Hours

  • ចន្ទ - សុក្រ : 9:00 - 17:00
  • សៅរ៍ - អាទិត្យ : 9:00 - 17:00 (សម្រាប់តែShowroom ប៉ុណ្ណោះ)

Send Us a Message

Loading...